Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

juzcienielubie
7349 da46 390
Reposted frommyu myu viaNocturia Nocturia
juzcienielubie
2945 cd38 390
Reposted fromssozs ssozs viapredictableannie predictableannie
juzcienielubie

February 18 2017

juzcienielubie
7966 40c1 390
Reposted frombluesunday bluesunday viaNocturia Nocturia
juzcienielubie
8338 ccd4 390
Reposted fromcorvax corvax viadooomiiin dooomiiin
juzcienielubie
Bo ja jestem zawsze rozdarty na dwoje albo na troje, i nie mogę ze sobą spokojnie żyć. Kłócę się więc bez przerwy z samym sobą, zarzucam sobie najgorsze rzeczy i samego siebie wzywam do złożenia drobiazgowych wyjaśnień w wielkich i małych sprawach. Widzicie zatem, że nawet sam ze sobą nie mogę dojść do zgody.
— Bronisław Świderski
Reposted fromxalchemic xalchemic viapomsa pomsa
juzcienielubie
juzcienielubie
Wpajałem jej: mierz wysoko. Strzeliła mi w łeb.
— Stanisław Jerzy Lec "Mysli nieuczesane"
Reposted fromcytatytacyta cytatytacyta viaNataly Nataly
juzcienielubie
2543 6f0c 390
Reposted fromkarahippie karahippie viababyface babyface
3188 1a35 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viababyface babyface
juzcienielubie
Umarliśmy już tyle razy, że teraz możemy tylko dumać, czemu
wciąż nam zależy.
— Bukowski
Reposted fromohwow ohwow viababyface babyface
juzcienielubie
Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też. 
— Osiecka do Przybory
Reposted frommodliszka modliszka viababyface babyface
4826 9814 390
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen viababyface babyface
2929 c279 390
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viababyface babyface
6394 2f22 390
5346 022b 390
Reposted fromlafuene lafuene viababyface babyface
juzcienielubie
Ty nie wiesz, co to jest ta szarość i ten strach, b e z p r z e d m i o t o w y strach, który mnie opanowuje.
— Witkacy, Pożegnanie jesieni
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viababyface babyface
juzcienielubie
3938 2924 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viababyface babyface
juzcienielubie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl